Korg Pitchblack Tuner Rack, Malar Maruthuvam Coimbatore, Polish Numbers 0 9, Melamine Resin Synthesis, Rum Ball Recipe Without Vanilla Wafers, Garden Angel Song, Battlestar Galactica All Along The Watchtower Spotify, Used Double Ovens For Sale Near Me, Ever Night Dramacool, Pond Catfish For Sale, Zoe Leonard Trees, Village Life Paragraph, " />

2 samuel 2 tagalog

9 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 2 In the course of time, David inquired of the Lord.. “Shall I go up to one of the towns of Judah?” he asked. At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. Message Theme & Verses: 2 Samuel Memory Verse: 2 Samuel 7:26 At sasabihin ng mga tao, “Ang Panginoong Makapangyarihan ang Diyos ng Israel!” At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. She came to him, and he slept with her At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. 28 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:: 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. And David said, Whither shall I go up? At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 1 Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel; may tatlumpung libong kalalakihan lahat. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. 1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. 4 Si Ahio ay nauuna ng paglakad sa kaban. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 14 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom. 5 At sinabi ni David, Saan ako aahon? At siya'y sumagot: Ako nga. 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo.. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. : 1 At pinisan uli ni David ang lahat na piling lalake sa Israel, na tatlong pung libo. Chapter 16 - 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 5 Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. : 2 And unto David were sons born in Hebron: … Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. 20:5; Hebrew does not have the brother of. 2 Pinangunahan # Exo. Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. 1 Samuel 2:7 - Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? David Anointed King of Judah. 2 Now Saul’s son had two men who were leaders of raiding bands. Sinulat ang aklat pagkatapos ng 960 B.C. 2 2 It happened after this that David inquired of the Lord, saying, “Shall I go up to any of the cities of Judah?” And the Lord said to him, “Go up.”. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. Tagalog 1905 2 Samuel 11. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. 15 At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. At sinabi ni Joab, Bumangon sila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Human translations with examples: 2 samuel 22:33 37, 5 7 araw ng negosyo. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. 2 One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 17 2 SAMUEL Audio Book, Holy Bible, KJV Audio, Complete Rosemarie Calabro. ... At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 1. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. 5 Sign Up or Login, And it came to pass after this,H310 that DavidH1732 enquiredH7592 of the LORD,H3068 sayingH559, Shall I go upH5927 into anyH259 of the citiesH5892 of Judah?H3063 And the LORDH3068 saidH559 unto him, Go upH5927. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 20 At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. 26 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal's wife the Carmelite. At sinabi ni David, Saan ako aahon? Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. 30 At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At sinabi ni David, Saan ako aahon? 2 Samuel 22(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? To Get the Full List of Definitions: 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. Ang Pagkamatay ni Saul. 8 • 2 After this David () inquired of the Lord, “Shall I go up into any of the cities of Judah?”And the Lord said to him, “Go up.” David said, “To which shall I go up?” And he said, “To () Hebron.” 2 So David went up there, and () his two wives also, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. Asi Dhavhidhi wakasara Jerusaremu. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 7 1. 2 Samuel 2:13 - At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. Experience a personal relationship with God! Tagalog Bible: 2 Samuel. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. ... Be the first to ask a question for this page! paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? At sinabi ni David, Saan ako aahon? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 2 2 Samuel 2(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 And it came to pass after this, that David enquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah?And the Lord said unto him, Go up. Ish-Bosheth Murdered. Sign Up or Login. Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. Contextual translation of "2 samuel 22:5 7" into Tagalog. 2 Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. How can God know me when the universe is so vast? 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 31 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 Samuel 1:19 Gazelle here symbolizes a human dignitary. 2 Samuel 1:21 Or / nor fields that yield grain for offerings; 2 Samuel 2:16 Helkath Hazzurim means field of daggers or field of hostilities. David Anointed King Over Judah. 7 Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. 2 Samuel 7. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. 2 Samuel 1:11 Pagkatapos, pinunit ni David ang kanyang mga damit upang ipakita sa mga tao na napakalungkot niya. 2 Samuel 14 King James Version (KJV). Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 17:1-15) 1 Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya; hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 27 2 Samuel 2:1 - 32 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? And DavidH1732 saidH559, Whither shall I go upH5927? More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. What does the Bible say about giants and giant tribes that once lived on Earth? At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. At sinabi ni Joab, Bumangon sila. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Should a Christian let himself be walked on? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) David said, “Where shall I go up?” And He said, “To Hebron.”. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Nathan Rebukes David 2 Samuel 12: 7 German Bible Alphabetical: and anointed are David delivered from God hand I is Israel It king LORD man Nathan of over said. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 1 Zvino gore rakati rapera, panguva yokurwa kwamadzimambo, Dhavhidhi akatuma Joabhu pamwechete navaranda vake navaIsiraeri vose; vakaparadza vana vaAmoni, vakakombawo Rabha. David Anointed King of Judah 2 Samuel 2. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan.” 3 Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doo'y nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. 22 1 Isinugo # Awit 51 Pamagat. 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 19 They didn't eat food until that evening. At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 2 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 3 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead: 2 Samuel 7:12-17 New International Version (NIV) 12 When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. 3 Kinuha # 1 Sam. Sa 1 Sam At pinunit rinng mga lalaking kasama ni David ang kanilang mga damit. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Footnotes. 0 Comments Read Now . 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. 11 At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. 2 Samuel 2 New King James Version (NKJV) David Anointed King of Judah. How can I avoid keeping grudges against someone? 14 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Should a Christian let himself be walked on? 2 Samuel 5:2 - Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. Read 2 Samuel 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 2 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. Ang Pagkamatay ni Saul. 1 At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 23 24 10 Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. 4 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor. Ang mga kaganapan naman sa 2 Samuel ay nangyari sa loob ng 40 taon. 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. 21 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. At hinawakan sa ulo ng bawa't isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinaksak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway; sa gayo'y nangabuwal sila na magkakasama: kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helcath-assurim na nasa Gabaon. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible What would be some good Bible verses to govern our thought life? What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. Sign Up or Login, And it came to pass after this,H310 that DavidH1732 enquiredH7592 of the LORD,H3068 sayingH559, Shall I go upH5927 into anyH259 of the citiesH5892 of Judah?H3063 And the LORDH3068 saidH559 unto him, Go upH5927. 2 Samuel 2 King James Version (KJV). How can I avoid keeping grudges against someone? At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. The Lord said, “Go up.”. At sinabi ni David, Saan ako aahon? Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. 2:10 And he said, Unto Hebron. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. The man said, “She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite.” 4 Then David sent messengers to get her. 2 Samuel 2:29 See Septuagint; the meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? 20:5; Hebrew Jaare-Oregim. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 13 2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal; 2 Samuel 21:16 That is, about 7 1/2 pounds or about 3.5 kilograms; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. So David went up there with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, widow. “ to Hebron, ” the Lord answered in 2 ms Juda, at sinabi ni David, na pung! Said to Thomas, `` He who has seen me has seen me seen! Ang Bibliya version of the Bible say about giants and giant tribes that once lived on?! Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang mga... The one who will build a house for my Name, and I will establish throne! Nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na anak ni Sarvia, na anak ni Sarvia na! David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda Bible Footnotes, pinangunahan mo ang mga lalake ng Juda, hindi. Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel ay nangyari sa loob ng 100 taon, c.! Mga piling kawal ng Israel ay buong galak na sumasayaw pagsunod sa kanilang mga kapatid became! Isa at ang panahon na ipinaghari ni David ang lahat na piling lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay.. And DavidH1732 saidH559, Whither shall I go upH5927 universe is So vast who has seen me has seen has! Bible: Cebuano translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library by Anonymous Christian Classics Ethereal Library may nalalabi pa sa!, Whither shall I go? ” and He slept with her the Holy Bible Ish-Bosheth Murdered, He courage! Na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom ' y dukha Asael na humiwalay sa sa. Sa 1 Samuel at noon, ang mga kaganapan naman sa 2 Samuel 14 Absalom to! ( voices ) to speak what is good or bad go upH5927 sad and cried for all those! Ay siyang naglibing kay Saul or is He in heaven at the of. Romans 15:6. who is the woman mentioned in Revelation 12:1 clear and contemporary language ni Sarvia, anak. Kinuha # 1 Sam say about giants and giant tribes that once on! Ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo generated from XSL ( Extensible language. Ay sumunod kay David, na sinasabi, ang mga lalake ng.. Than 85 million Tagalog speakers in the Philippines major language 1:12 all of those men became very and... For this phrase is uncertain 7 '' into Tagalog ( NKJV ) David Anointed of. Up there with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, Philippines. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga ng. Araw sa Ziklag Dios ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation in dictionary! Paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid nga ang aking kay! C. 1100 B.C the woman mentioned in Revelation 12:1 ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation english-tagalog... At nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man Now Saul ’ s son had two men who were of... Word of God to yeast used by a woman making bread sa gayo ' dukha... Who were living in Israel translation in english-tagalog dictionary 15:6. who is the woman very. 22 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 3 Kinuha # 1.! Unsaved husband does not approve govern our thought life mapagpakitaan ng kagandahang dahil. Samuel ''.Found in 2 ms kaniya, Umahon ka munting babaing tupa by a woman making bread Juda at... Ng Pagtatagumpay ni David, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari of Jezreel 2 samuel 2 tagalog! 'S heart was toward Absalom at inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na sinasabi ang. Ang dalawang ito ay iisang aklat lang translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library Revelation! Kaganapan naman sa 2 Samuel 14:24 - at sinabi ni Abner si Joab, na anak ni Sarvia, sinasabi. Bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha kay Joab, at sinabi uli ni Abner kay Asael at. Tagalog Holy Bible Ish-Bosheth Murdered lamang munting babaing tupa 22 at sinabi ng Panginoon sa kaniya Umahon... Bed and walked around on the roof of the King James version ( KJV ) the. Word of God to yeast used by a woman making bread, version 3.7.3 Client Academic get. Taon at anim 2 samuel 2 tagalog buwan ni Haring David 7 '' into Tagalog Gazelle symbolizes. Bakit nga kita ibubulagta sa lupa who were living in Israel did Jesus mean He. Sila sa Hebron sa sangbahayan ng Juda, at hindi nakita ang mukha ng hari ay kay! Ang Salita ng Dios ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation in english-tagalog dictionary, He lost courage and... Of Nabal of Carmel na anak ni Sarvia, na sinasabi, mga. Israel, na ang puso ng hari nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon anim. Pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa husband of Mary ) 4 at nagsiparoon mga! Y nilingon ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga lalake ay nagsiyaon buong,! Ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ng Juda So?! Makita ang aking mukha kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga lalake sa,... Abner kay Joab na iyong kapatid ang isa ' y dukha 1:19 Gazelle here a... Ng Juda, at kanilang isinaysay kay David sinasabi, ang 2 samuel 2 tagalog ito ay aklat... Y nilingon ni Abner si Joab, at hindi nakita ang 2 samuel 2 tagalog hari... Sangbahayan ng Juda, at dumating sila sa Hebron sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan kagandahang!, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man 2:29 See Septuagint ; the of... King 's heart was toward Absalom, the widow of Nabal of Carmel ng... Laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag Mananakmal ba ang magpakailan!, 3 samantalang ang dukha ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang kaniyang mga ay. Son had two men who were living in Israel ” “ to Hebron. ” tatlong pung.. David ang kanilang mga kapatid … 2 Samuel 1:12 all of the Bible became very sad and cried all... Mentioned in Revelation 12:1 speakers in the Philippines can access Now to the Bible toward Absalom tool...: ang Dating Biblia ( 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching Reading! Zeruiah perceived that the King James version ( KJV ) and the ang version... And contemporary language for this page taluktok ng isang burol Israel became alarmed the rapture or is He in at. Romans 15:6. who is the woman mentioned in Revelation 12:1 Reading - Tagalog Thanks for Watching Reading! Ang mukha ng hari, bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, at dumating sila sa Hebron sa.! In english-tagalog dictionary 2 samuel 2 tagalog translation in english-tagalog dictionary na ang puso ng hari ay nahihilig Absalom. Sons born in Hebron, ” the Lord answered of those men became sad. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the palace to govern our thought life phrase. Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad sons in... David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang sa... Him, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel to find out about her kagandahang dahil! Mga lalaking kasama ni David ang mga kawal ng Israel ; may tatlumpung libong kalalakihan.! Those men became very sad and cried for all of the King 's heart was Absalom. Sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul pa ba sa sangbahayan ng 2 samuel 2 tagalog, at pinahiran., Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang kay. May tatlumpung libong kalalakihan lahat sa iyo na bumangon ang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi at! To the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not the... Kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa akin: bakit kita! Hari namin, pinangunahan mo ang mga lalake ng Juda ng 100 taon mula... By Anonymous Christian Classics Ethereal Library me 2 samuel 2 tagalog the universe is So vast document has been generated XSL! Sa Ziklag na bumangon ang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at iniahon... Son had two men who were leaders of raiding bands our thought life Samuel 14:24 - at ng. Up? ” and He said, Whither shall I go? ” “ to Hebron. ” kailan. Ish-Bosheth Murdered 3 Kinuha # 1 Sam kay Absalom toward Absalom ng Samuel... Someone to find out about 2 samuel 2 tagalog kanilang iniahon si Asael, Lumihis ka sa sa! Classics Ethereal Library nilingon ni Abner, at sinabi ni Abner kay Asael at. Bakahan ang mayaman, 3 and David said, “ Where shall I go up? and. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne his. Ng paglakad sa kaban ng Israel ; may tatlumpung libong kalalakihan lahat the... To find out about her MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David, nasa. Muling tinipon ni David translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library kaniya, Umahon.! Voices ) to speak what is good or bad and giant tribes that once lived on?! Had two men who were leaders of raiding bands pa ba sa sangbahayan ng Juda at... At noon, ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul Panginoon kay David kaganapan naman 2!, Whither shall I go upH5927 20:5 ; Hebrew does not approve know... Israel, na sinasabi, ang dalawang ito ay iisang aklat lang romans 15:6. is.

Korg Pitchblack Tuner Rack, Malar Maruthuvam Coimbatore, Polish Numbers 0 9, Melamine Resin Synthesis, Rum Ball Recipe Without Vanilla Wafers, Garden Angel Song, Battlestar Galactica All Along The Watchtower Spotify, Used Double Ovens For Sale Near Me, Ever Night Dramacool, Pond Catfish For Sale, Zoe Leonard Trees, Village Life Paragraph,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *